วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์
เสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม 
เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. เร่งรัด ปรับปรุง พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาภิบาล
5. พัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


ปรัชญา
การบริหารจัดการที่ดี
ครูมีความมุ่งมั่น
ชุมชนร่วมสร้างสรรค์
โรงเรียนมีบรรยากาศน่าเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข


Comments